ORDE do 30 de xuño de 2017(DOG Núm. 134 Venres, 14 de xullo de 2017 Páx. 34012),pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se convocan para o ano 2017.

  RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2017(DOG Núm. 134 Venres, 14 de xullo de 2017 Páx. 34104),pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

  ORDE do 21 de xuño de 2016(DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 3251),pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

  EXTRACTO da Orde do 21 de xuño de 2016(DOG Núm. 140 Martes, 26 de xullo de 2016 Páx. 32559), pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

  ORDE do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32802), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016.

  EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32802), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa I-Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais.

  EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32916), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa II-Fomento do acceso á condición de persoa socia.

  EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32918), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa III-Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

  EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32921), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa IV-Fomento do emprendemento colectivo para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil.

  EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32923), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa V-Impulso de proxectos empresariais colectivos.

  EXTRACTO da Orde do 30 de xuño de 2016(DOG Núm. 141 Mércores, 27 de xullo de 2016 Páx. 32927), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo e ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se convocan para o ano 2016. Programa VI-Intercooperación e integración empresarial.

  Resolución do 18 de maio de 2016 (BOE Núm. 129 Sábado 28 de maio de 2016 Sec. III. Páx. 35110), do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se modifica a do 24 de agosto de 2015, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio orzamentario de 2015, de subvencións públicas para a execución dun programa específico de ámbito estatal de mellora da empleabilidad, a cualificación e a inserción profesional de mozos inscritos no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.

  Resolución do 17 de maio de 2016 (BOE Núm. 129 Sábado 28 de maio de 2016 Sec. III. Páx. 35110), do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se modifica a do 21 de agosto de 2015, do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio orzamentario de 2015, de subvencións públicas para a execución dun programa específico de ámbito estatal de mellora da empleabilidad, a cualificación e a inserción profesional de mozos menores de trinta anos.

  RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3458), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo, por lotes, para a impartición de accións formativas para o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia (expediente 14/2015).

  RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3456), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo de dinamización das redes Foro transrexional de intercambio de experiencias de diálogo social e Foro transrexional de responsabilidade social empresarial (expediente 31/2015). 3456

  RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3454), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo para a realización dunha campaña de divulgación e información do Programa de garantía xuvenil nunha aula móbil (expediente 51/2015).

  RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2016 (DOG Núm. 19 Venres, 29 de xaneiro de 2016 Páx. 3452), da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se fai pública a formalización do contrato de servizo para a realización de actividades de asesoramento, acompañamento de proxectos empresariais cooperativos, dinamización e promoción do cooperativismo e a economía social dentro da Rede Eusumo (expediente 53/2015).

  DECRETO 175/2015, do 3 de decembro (DOG Núm. 232 Venres, 4 de decembro de 2015 Páx. 45653), polo que se establece a estrutura orgánica dá Consellería de Economía, Emprego e Industria.

  Lei 40/2015, de 1 de outubro (BOE Núm. 236 Venres 2 de outubro de 2015 Sec. I. Páx. 89411), de Réxime Xurídico do Sector Público.

  Lei 39/2015, de 1 de outubro (BOE Núm. 236 Venres 2 de outubro de 2015 Sec. I. Páx. 89343), do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

  Real Decreto 598/2015, do 3 de xullo (BOE Núm. 159 Sábado 4 de xullo de 2015 Sec. I. Páx. 55096), polo que se modifican o Real Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos servizos de prevención; o Real Decreto 485/1997, do 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo; o Real Decreto 665/1997, do 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos durante o traballo e o Real Decreto 374/2001, do 6 de abril, sobre a protección da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo.

  ORDE EMO/218/2015, do 16 de xullo (D.O.G.C. Núm. 6916 – 20.7.2015), pola que se aproban as bases reguladoras dos programas de formación profesional para o emprego para persoas traballadoras ocupadas, que promove o Consorcio para a Formación Continua de Cataluña, e se abre a convocatoria de 2015.

  RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2015 (D.O.G.C Núm. 6923 – 29.7.2015), pola que se amplía o prazo de execución dos plans de formación de oferta, dirixido prioritariamente a persoas traballadoras empregadas, que prevé o artigo 4 da Orde EMO/206/2014, do 7 de xullo.

  Resolución do 25 de agosto de 2015 (BOE Núm. 208 Luns 31 de agosto de 2015 Sec. III. Páx. 77260), do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se acorda a tramitación de urxencia ao procedemento administrativo iniciado por Resolución do 21 de agosto de 2015, pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio presupostario de 2015, de subvencións públicas para a execución dun programa específico de ámbito estatal de mellora da empleabilidad, a cualificación e a inserción profesional de mozos menores de trinta anos.

  Resolución do 26 de agosto de 2015 (BOE Núm. 208 Lunes 31 de agosto de 2015 Sec. III. Pág. 77262), do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se acorda a tramitación de urxencia ao procedemento administrativo iniciado por Resolución do 24 de agosto de 2015, pola que se aproba a convocatoria para a concesión, con cargo ao exercicio presupostario de 2015, de subvencións públicas para a execución dun programa específico de ámbito estatal de mellora da empleabilidad, a cualificación e a inserción profesional de mozos inscritos no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.

  RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2015 (BOCYL Núm. 169 Martes, 1 de setembro de 2015 Páx. 50892), do Servizo Público de Emprego de Castela e León, pola que se aproba a convocatoria de subvencións para incentivar a concesión de permisos individuais de formación para o ano 2015.

  RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2015 (DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 15936), da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para implantar a responsabilidade social empresarial (RSE) e a igualdade nas pequenas e medianas empresas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, e se convocan para o exercicio 2014.

  ORDE do 27 de marzo de 2015 (DOG Núm. 67 Venres, 10 de abril de 2015 Páx. 13779), pola que se establecen as bases do programa Deseñando o teu futuro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

  RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2015 (Núm. 53 Martes 3 de marzo de 2015 Sec. III. Páx. 19959), do Instituto Nacional de Administración Pública, pola que se convocan actividades formativas en materia de transparencia, acceso á información e bo goberno.

  RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2015 (DOG Núm. 41 Luns, 2 de marzo de 2015 Páx. 8552), pola que se convocan as actividades formativas e as probas de avaliación de carácter libre que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.

  ORDE do 28 de xaneiro de 2015 (DOG Núm. 23 Mércores, 4 de febreiro de 2015 Páx. 5026), pola que se modifica a Orde do 14 de agosto de 2014 pola que se regulan o acceso e a admisión aos ciclos de formación profesional básica e se autoriza a súa oferta para o curso 2014/15.

  PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO E A ECONOMÍA DA PROVINCIA DE LUGO. (www.deputacionlugo.org), có obxetivo de poñer en marcha un programa que permita a revitalización dos sectores estratéxicos da provincia de Lugo e facilite a incorporación o mercado de traballo de desempregados.

  RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2015 (DOG Núm. 22 Martes, 3 de febreiro de 2015 Páx. 4848), pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

  ORDE do 30 de decembro de 2014.( DOG Núm. 7 Martes, 13 de xaneiro de 2015 Páx. 1585), pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

  ORDEN de 23 de diciembre de 2014.( DOG Núm. 6 Luns, 12 de xaneiro de 2015 Páx. 1270), pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2015.

  Convocatoria 2014 de Axudas destinadas á Contratación en Prácticas de persoas novas desempregadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera. Máis información na seguinte ligazón: http://www.lanbide.net/plsql/AYU_DETALLESUBVENCION?idioma=C&codigo=84

  Publicada a Convocatoria de Plans de Formación 2014​ da fundación tripartita para a formación no emprego. Máis información: http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Convocatorias-Estatales.aspx

  Convocatoria de permisos individuais de formación en Castela e León. Publicada a RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2014, do Servizo Público de Emprego de Castela e León, pola que se aproba a convocatoria de subvencións para incentivar a concesión de permisos individuais de formación para o ano 2014.

  Convocatoria de plans de Formación para o emprego en Castela e León 2014. RESOLUCIÓN de 4 de xuño de 2014, do Servizo Público de Emprego de Castela e León, pola que se convocan subvencións públicas mediante convenios destinadas ao financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados na Comunidade de Castela e León para o ano 2014.

  RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2014 (http://www.hobetuz.com/datos/documentos/201481BOPV%20C-2014%20Trabajadores.pdf), do Director Xeral de Lanbide-Servizo Vasco de Emprego, pola que se procede á publicación da convocatoria, para o exercicio 2014, das axudas económicas á formación para o emprego de oferta dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas da Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobada por Acordo do Consello de Adminstración de Lanbide.

  O Goberno aproba o III Plan xeral de Formación Profesional de Cataluña (2013-2016). Os conselleiros Puig e Rigau presentan o acordo conxuntamente coa memoria da futura lei de Formación Profesional. As dúas medidas enmárcanse no proxecto do Goberno de avanzar cara a un novo modelo de FP que contribúa a crear ocupación estable e mellore a competitividade das empresas do país. Máis información en: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a3c769198e7b745a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=1d7cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1d7cf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=51bb9bf85aa5e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

  ORDE EMO/205/2014, do 9 de xullo (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6662/1363902.pdf), pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para compensar os gastos derivados das accións de tutoría e avaliación dos mozos que realizaron prácticas non laborais con compromiso de contratación reguladas no Real decreto 1543/2011, de 31 do outubro, e ábrese a convocatoria para o ano 2014

  RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2014 (DOG Núm. 166, do 2 de setembro de 2014), da Escola Galega de Administración Pública, pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade de Santiago de Compostela.

  RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2014 (DOG Núm. 165, do 1 de setembro de 2014), da Escola Galega de Administración Pública, pola que se convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) da Universidade de Vigo.

  RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2014 (DOG Núm. 88, do 9 de maio de 2014) , da Secretaría Xeral do Mar, pola que se adxudican as bolsas para a formación de persoal en temas de investigación mariña convocadas pola Orde do 25 de novembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 234, do 9 de decembro).

  RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85, do 6 de maio de 2014) , da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2014/15.

  RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85, do 6 de maio de 2014) , da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2014/15.

  RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85, do 6 de maio de 2014) , da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2014/15.

  RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014 (DOG Núm. 85, do 6 de maio de 2014) , da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2014/15.

  Resolución de 24 de abril de 2014 (BOE núm. 105, do 30 de abril de 2014) de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de la formación profesional inicial del sistema educativo, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

  ORDE do 5 de marzo de 2014 (DOG núm. 47, do 10 de marzo de 2014) pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014.

Compartir esta información

Voltar ao inicio »

CONTACTA COA FUNDACIÓN

Nome (requerido)

Correo (requerido)

Asunto (requerido)

Mensaxe (requirido)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR